Giới thiệu về sao lưu tự động

Bạn có thể thực hiện sao lưu tự động hàng ngày toàn bộ các dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân bao gồm nội dung sau:

  • danh bạ

  • các mục lịch

  • các tin nhắn

  • các ghi chú

  • các cột mốc

  • các bookmark trình duyệt, và

  • các nguồn cấp RSS của podcast mà bạn đã yêu cầu.

 

Quá trình sao lưu tự động bị tắt theo chế độ mặc định, nhưng bạn có thể bật lại sao lưu tự động từ Công cụ > Tùy chọn > Thiết bị của tôi. Bạn cũng có thể thay đổi tần suất các lần sao lưu tự động ở cùng vị trí (ví dụ như trong trường hợp các lần sau lưu được thực hiện hàng ngày hoặc hàng tuần), và thay đổi vị trí các tập tin sao lưu được lưu trữ trên máy tính.

Ovi Nokia Help info Giới thiệu về sao lưu tự động Chú ý:

Đầu tiên bạn cần thoát khỏi wizard sao lưu trước khi sửa đổi các tùy chọn này.

 

Quá trình sao lưu tự động chỉ được chạy sau khi bạn không sử dụng Nokia Ovi Suite trong một thời gian nhất định. Quá trình sao lưu tự động chỉ mất vài phút, và bạn có thể tiếp tục sử dụng Nokia Ovi Suite mà không có bất kỳ gián đoạn nào khi quá trình sao lưu đang diễn ra. Khuyến nghị rằng bạn không truy cập nội dung trong điện thoại khi sao lưu tự động đang diễn ra.

Quá trình sao lưu tự động được hiển thị trong vùng thiết bị. Bạn cũng sẽ thấy một thông báo trên vùng thiết bị sau khi sao lưu tự động kết thúc. Nếu vì lý do nào đó mà quá trình sao lưu tự động bị thất bại, bạn có thể chỉ cần chờ cho quá trình sao lưu tự động tiếp theo diễn ra.

Một thông báo nhắc sẽ xuất hiện trên vùng thiết bị sau một khoảng thời gian nhất định nếu máy không thể thực hiện quá trình sao lưu tự động. Thông báo xuất hiện sau ba ngày hoặc ba tuần, tùy thuộc vào mức độ thường xuyên của việc sao lưu tự động mà bạn đã cài đặt (hàng ngày hoặc hàng tuần).

Nokia Ovi Suite tự động xóa các bản sao lưu tự động cũ hơn khỏi máy tính để chắc chắn rằng máy tính có đủ bộ nhớ.

 

Giới thiệu về việc đặt tên tập tin sao lưu

Tên mặc định của tập tin sao lưu bao gồm tên điện thoại và ngày mà bản sao lưu đó được tạo. Nếu bạn đã tạo một bản sao lưu thủ công, và cũng có bản sao lưu tự động vào cùng một ngày, thì tên của tập tin sao lưu cũng cho bạn biết bản nào là loại nào. Tên tập tin của bản sao lưu tự động có từ “auto” trong đó, ví dụ, [tên điện thoại]_2009-01-22_auto.nbu, trái lại, tên tập tin của bản sao lưu thủ công lại không có từ đó, ví dụ, [tên điện thoại]_2009-01-22.nbu. Nếu bạn tạo nhiều bản sao lưu thủ công trong cùng một ngày, tên tập tin sao lưu cũng chứa cả thông tin về thời gian tạo bản sao lưu.

Bạn cũng có thể tự do đổi tên tập tin sao lưu của mình. Trong cửa sổ lựa chọn nội dung của wizard, nhấp Duyệt và gõ vào tên mới cho tập tin trong trườngTên tập tin. Nhấp Lưu để lưu tập tin vào vị trí mong muốn và đóng hộp thoại.

Xem thêm:

Giới thiệu về sao lưu nội dung trong điện thoại

Giới thiệu về sao lưu tự động