Giới thiệu về nhóm thông minh

Trong Tin nhắn, bạn không cần di chuyển thủ công các tin nhắn vào một cấu trúc thư mục truyền thống. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các nhóm thông minh để nhóm các tin nhắn có đặc điểm chung dựa vào một tập hợp các tiêu chí. Các tin nhắn đáp ứng tiêu chí (ví dụ các tin nhắn chưa đọc hoặc các tin nhắn bạn đã nhận trong suốt một tuần cụ thể) sau đó sẽ được liệt kê dưới một tiêu đề nhóm thông minh được chia sẻ.

Nội dung của các nhóm thông minh được tự động cập nhật. Do đó, đầu tiên một tin nhắn có thể nằm trong một nhóm thông minh được gọi là Hôm nay, mà từ nhóm này tin nhắn đó được tự động di chuyển đến một nhóm thông minh được gọi là Tuần này.

Ngoài các nhóm thông minh được định nghĩa trước, bạn có thể tạo ra các nhóm thông minh theo nhu cầu cá nhân của bạn, chẳng hạn một nhóm thông minh cho các tin nhắn bạn đã nhận từ một người nhất định.

Ovi Nokia Help info Giới thiệu về nhóm thông minh Chú ý:

Bạn chỉ có thể sử dụng các nhóm thông minh cho các tin nhắn được lưu trữ trên máy tính của bạn. Các nhóm thông minh không áp dụng cho các tin nhắn trên điện thoại của bạn. Khi xem các tin nhắn từ điện thoại của bạn, bạn có thể lọc các tin nhắn để dễ dàng tìm thấy một tin nhắn mà bạn đang tìm. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Lọc tin nhắn.

 

Khi xem các tin nhắn được lưu trữ trên máy tính của bạn, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Nhấp vào Tất cả để xem tất cả các tin nhắn được lưu trữ trên máy tính của bạn, hoặc

  • Nhấp vào bất kỳ nhóm thông minh nào được liệt kê dưới Tất cả để xem riêng các tin nhắn thuộc về nhóm đang được nói đến.

 

Khi bạn nhấp vào một tên nhóm thông minh trong vùng điều hướng, bạn có thể thấy một danh sách các tin nhắn nằm trong nhóm thông minh đó. Nhấp vào bất kỳ tin nhắn nào trong vùng mục để xem nội dung tin nhắn trong vùng nội dung.

Xem thêm:

Tạo một nhóm thông minh

Sửa một nhóm thông minh

Xóa một nhóm thông minh

Giới thiệu về nhóm thông minh