Xóa nhạc

Bạn có thể xóa các bài nhạc khỏi bộ sưu tập nhạc của bạn trong máy tính và khỏi điện thoại. Khi xóa nhạc khỏi bộ sưu tập nhạc của mình, bạn cũng có thể quyết định xem nhạc sẽ bị xóa khỏi máy tính của mình hay không. Nếu bạn xóa một bài nhạc khỏi điện thoại, bài nhạc đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Để xóa các bài nhạc khỏi bộ sưu tập nhạc, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn nhóm thông minh Thư viện nhạc hoặc Được bổ sung gần đây trong vùng điều hướng. Bạn có thể nhìn thấy các bài nhạc trong vùng nội dung.

  2. Chọn một hoặc nhiều bài nhạc mà bạn muốn xóa.

  3. Nhấp chuột phải và chọn Xóa.

  4. Nokia Ovi Suite sẽ hỏi xem bạn có muốn xóa các bài nhạc khỏi máy tính không. Nhấp vào để xóa các bài nhạc khỏi máy tính, hoặc Không để giữ các bài nhạc trong máy tính nhưng loại bỏ chúng khỏi bộ sưu tập nhạc, hoặc Hủy nếu bạn chọn không làm gì cả.

 

Để xóa các bài nhạc từ điện thoại của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn Thư viện nhạc trong vùng thiết bị. Các bài nhạc trên điện thoại được hiển thị trong vùng nội dung.

  2. Chọn một hoặc nhiều bài nhạc mà bạn muốn xóa.

  3. Nhấp chuột phải và chọn Xóa.

  4. Xác nhận xóa. Các bài nhạc sẽ được xóa hẳn khỏi điện thoại của bạn.

 

Để biết thông tin về cách xóa các bài nhạc khỏi các danh sách nhạc và xóa các danh sách nhạc, xem Quản lý danh sách nhạc.

Xóa nhạc