Tạo các mục liên lạc

Để tạo một mục liên lạc, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn Tất cả trong vùng điều hướng.

 2. Trong vùng mục, nhấp vào Tạo mục liên lạc. Một mục liên lạc mới và trống sẽ được mở ra trong chế độ chỉnh sửa.

 3. Trong chế độ chỉnh sửa, thực hiện một hay nhiều lựa chọn sau:

  • Điền các chi tiết về mục liên lạc mà bạn muốn.

  • Nếu mục liên lạc có nhiều hơn một số điện thoại, hãy chọn số ưa thích bằng cách chọn nút tròn thích hợp ở cuối trường số.

  • Thêm các chi tiết mới bằng cách bấm vào Thêm [chi tiết thích hợp về mục liên lạc], hoặc, nếu có sẵn các chi tiết thì xóa chúng bằng cách bấm vào nút xóa ở cuối trường chi tiết.

  • Thêm hay xóa hình ảnh của một mục liên lạc bằng cách nhấp vào Thêm hoặc Xóa. Bạn cũng có thể kéo hay sao chép một hình ảnh từ vị trí khác. Cũng có thể kéo hay sao chép một hình ảnh khi không ở trong chế độ chỉnh sửa. Các định dạng hình ảnh có thể là JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP và GIF.

  • Thay đổi hình ảnh của mục liên lạc bằng cách nhấp vào Thay đổi.

  • Thay đổi nhãn của một chi tiết liên lạc bằng cách nhấp vào một nhãn và chọn một từ menu thả xuống được mở ra.

 4. Nhấp vào Lưu. Mục liên lạc mới được lưu và chế độ chỉnh sửa đóng lại.

 

Ovi Nokia Help info Tạo các mục liên lạc Chú ý:

Khi xem một mục liên lạc, bạn sẽ chỉ nhìn thấy những trường chi tiết mục liên lạc có thông tin được đưa vào.

 

Bạn có thể đồng bộ hoá danh bạ mới với điện thoại và máy tính bằng cách nhấp vào Ðồng bộ hóa danh bạ. Để biết thêm thông tin về đồng bộ hóa danh bạ, hãy xem Đồng bộ hóa danh bạ.

Ovi Nokia Help tip Tạo các mục liên lạc Mẹo:

Nếu bạn muốn có một mục liên lạc chứa thông tin gần như giống hệt thông tin của mục liên lạc khác (giống như trong trường hợp thông tin liên lạc của một cặp vợ chồng), hãy mở mục liên lạc tới ô nội dung hay ở trong chế độ chỉnh sửa, nhấp phải vào một khoảng trống, và nhấp vào Tạo mục liên lạc đúp.

Xem thêm:

Sửa các mục liên lạc

Nhóm các mục liên lạc

Tạo các mục liên lạc