Giới thiệu về đồng bộ hóa

Đồng bộ hóa có nghĩa là bạn cập nhật nội dung giữa các địa điểm khác nhau – ví dụ: giữa điện thoại của bạn và Nokia Ovi Suite.

Bằng cách đồng bộ hóa nội dung, bạn có thể cập nhật nội dung trong điện thoại, Nokia Ovi Suite và phần mềm quản lý dữ liệu (chẳng hạn như Microsoft Outlook). Ngoài ra, việc đồng bộ hóa nội dung sẽ giúp cho nội dung được an toàn trong Nokia Ovi Suite trong trường hợp bạn vô tình mất điện thoại.

Để biết thông tin về các tùy chọn đồng bộ hóa cho điện thoại, xem Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa điện thoại.

Để biết thông tin về đồng bộ hóa các nội dung Nokia Ovi Suite khác nhau, hãy xem các thông tin sau:

 

Ovi Nokia Help info Giới thiệu về đồng bộ hóa Chú ý:

Một vài model điện thoại không hỗ trợ mọi tính năng của Nokia Ovi Suite. Vì thế một số tính năng được mô tả trong phần trợ giúp này có thể không được cung cấp cho model điện thoại mà bạn đang dùng.

Khi sử dụng Nokia Ovi Suite và đồng bộ hóa nội dung cá nhân giữa điện thoại và máy tính, chúng tôi khuyến nghị bạn tận dụng hồ sơ người dùng Windows (còn gọi là tài khoản người dùng). Điều này giúp bảo vệ nội dung cá nhân bạn có trên điện thoại, và tách thông tin của bạn khỏi thông tin của những người dùng có thể khác’. Để biết thêm thông tin về các hồ sơ người dùng của Windows, xem phần trợ giúp của Windows (có thể tiếp cận qua menu Bắt đầu).

Giới thiệu về đồng bộ hóa