Tổng quan về Danh bạ

Trong Danh bạ, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Xem và sửa các mục liên lạc của bạn trên máy tính và điện thoại.

  • Đồng bộ hóa danh bạ giữa điện thoại của bạn, Nokia Ovi Suite và với phần mềm mà bạn sử dụng trên máy tính của mình cho lịch và e-mail.

  • Di chuyển các mục liên lạc giữa máy tính và điện thoại bằng cách kéo các mục liên lạc từ vị trí này sang vị trí khác.

 

Để biết thêm thông tin về phần mềm máy tính được hỗ trợ cho lịch và email, hãy xem Các yêu cầu hệ thống.

Ovi Nokia Help info Tổng quan về Danh bạ Chú ý:

Nếu bạn đang chuyển các bài nhạc được bảo vệ bản quyền trước khi sử dụng Danh bạ, hãy chuyển chế độ USB của điện thoại sang chế độ Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite). Để biết thêm thông tin chi tiết về lựa chọn chế độ USB, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng điện thoại của bạn.

Một vài model điện thoại không hỗ trợ mọi tính năng của Nokia Ovi Suite. Vì thế một số tính năng được mô tả trong phần trợ giúp này có thể không được cung cấp cho model điện thoại mà bạn đang dùng.

Xem thêm:

Mở danh bạ

Xem và lọc các mục liên lạc

Tạo các mục liên lạc

Sửa các mục liên lạc

Sắp xếp các mục liên lạc

Nhóm các mục liên lạc

Xóa và khôi phục các mục liên lạc

Gửi thông tin liên lạc trong email

Gửi tin nhắn văn bản đến các mục liên lạc

Đồng bộ hóa các mục liên lạc

Tổng quan về Danh bạ