Tổng quan về sao lưu và khôi phục

Thực hiện sao lưu toàn bộ hay một phần  nội dung trong điện thoại của bạn với wizard sao lưu của Nokia Ovi Suite. Chức năng sao lưu nội dung trong điện thoại của bạn rất hữu ích, ví dụ khi bạn sắp chuyển sang dùng máy điện thoại mới hay khi bạn chỉ muốn lưu giữ an toàn nội dung trong điện thoại ở máy tính.

Ví dụ, sau đó bạn có thể khôi phục nội dung trong điện thoại cũ sang điện thoại mới hay một số nội dung do nhầm lẫn mà bị mất trở lại điện thoại với wizard khôi phục của Nokia Ovi Suite. Lưu ý rằng nếu trước đây bạn đã sử dụng Nokia PC Suite để sao lưu nội dung điện thoại của mình thì bạn có thể khôi phục các tập tin sao lưu bằng Nokia Ovi Suite.

Mở wizard sao lưu và khôi phục từ Công cụ > Sao lưuCông cụ > Khôi phục.

Ovi Nokia Help info Tổng quan về sao lưu và khôi phục Chú ý:

Nếu bạn đã truyền các bài nhạc được bảo vệ bản quyền trước khi sử dụng wizard sao lưu hay khôi phục, hãy chuyển chế độ USB của điện thoại sang chế độ Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite). Để biết thêm thông tin chi tiết về lựa chọn chế độ USB, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng điện thoại của bạn.

Một vài đời điện thoại không hỗ trợ mọi tính năng của Nokia Ovi Suite. Vì thế một số tính năng được mô tả trong phần trợ giúp này có thể không được cung cấp cho đời điện thoại mà bạn đang dùng.

Xem thêm:

Giới thiệu về sao lưu nội dung trong điện thoại

Giới thiệu về sao lưu tự động

Giới thiệu về khôi phục nội dung trong điện thoại

Xử lý sự cố về sao lưu và khôi phục

 

Tổng quan về sao lưu và khôi phục