Thêm ảnh và video vào thư viện ảnh của bạn

Để thêm ảnh và video vào thư viện ảnh, bạn sẽ có các tùy chọn sau đây:

Thư mục theo dõi

Nokia Ovi Suite thường xuyên quét tìm thư mục này để tìm ảnh hoặc video mới và tự động bổ sung các ảnh hoặc video mới này vào thư viện ảnh.

Các thư mục này chỉ có thể nằm ở đĩa cứng cục bộ của máy tính, không phải ổ cứng ngoài hoặc một ổ đĩa của mạng. Chức năng quét tìm chỉ diễn ra khi Nokia Ovi Suite đang hoạt động.

Để thêm hoặc xóa các thư mục theo dõi, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Lựa chọn Tập tin > Bổ sung các thư mục theo dõi.

  2. Lựa chọn các thư mục trên máy tính có chứa video và ảnh của bạn. Nếu cần, hãy bỏ chọn các thư mục có ảnh và video mà bạn không muốn thêm vào Nokia Ovi Suite. Nhấp Bổ sung thư mục để bổ sung một thư mục ảnh hoặc video chưa được liệt kê.

  3. Nhấp OK.

 

 

Các cách khác để thêm tập tin vào Nokia Ovi Suite:

  • Kéo ảnh hoặc video từ Windows Explorer hoặc từ màn hình nền (desktop) máy tính vào thư viện ảnh trong Nokia Ovi Suite.

  • Sao chép ảnh hoặc video từ điện thoại. Để biết thêm thông tin, xem Sao chép ảnh và video.

  • Đồng bộ hóa ảnh hoặc video từ điện thoại đến thư viện ảnh trong Nokia Ovi Suite. Để biết thêm thông tin, xem Giới thiệu về đồng bộ hóa ảnh và video.

  • Trong giao diện Ảnh, lựa chọn Tập tin > Thêm tập tin vào thư viện.

 

 

Ovi Nokia Help tip Thêm ảnh và video vào thư viện ảnh của bạn Mẹo:

Cũng có thể xem và sửa đổi các thư mục theo dõi trong Công cụ > Tùy chọn > Ảnh.

 

Xem thêm:

Sửa đổi các tùy chọn về Ảnh

Xóa và khôi phục ảnh và video

Thêm ảnh và video vào thư viện ảnh của bạn