Xử lý sự cố về sao lưu và khôi phục

Nếu việc sao lưu hay khôi phục nội dung trong điện thoại của bạn bị thất bại, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu kết nối giữa điện thoại và máy tính bị mất thì trước hết bạn phải khởi động lại điện thoại. Nếu không điện thoại của bạn sẽ dừng hoạt động. Sau đó, kết nối lại dây cáp USB vào điện thoại của bạn trong chế độ USB Nokia Ovi Suite (hay PC Suite). Nếu thao tác này vẫn không giải quyết được sự cố, hãy chuyển sang kết nối qua Bluetooth. Để biết thêm thông tin về kết nối qua Bluetooth, xem Giới thiệu về kết nối điện thoại qua Bluetooth.

  • Nếu pin điện thoại của bạn sắp hết, hãy kết nối điện thoại với bộ sạc .

  • Nếu không tìm thấy thư mục bạn đang cố gắng lưu tập tin sao lưu, hãy kiểm tra đường dẫn tập tin đến thư mục đó, hay chọn thư mục khác để lưu tập tin.

  • Nếu không có đủ khoảng trống để lưu tập tin sao lưu trong máy tính, hãy xóa một số tập tin trong máy tính, hoặc chuyển chúng sang thẻ nhớ hoặc một ổ cứng ngoài.

  • Nếu tập tin sao lưu bạn chọn không còn sẵn có nữa, hãy chọn một tập tin sao lưu khác để khôi phục vào điện thoại của bạn .

  • Nếu một số nội dung trong điện thoại không được sao lưu hay khôi phục thành công, hãy thử thực hiện lại việc sao lưu hay khôi phục nội dung.

  • Nếu điện thoại không có đủ bộ nhớ để khôi phục tập tin sao lưu đã chọn thì phần nội dung không vừa sẽ được lưu vào máy tính. Địa điểm lưu tập tin giống với địa điểm bạn đã chọn để lưu các tập tin sao lưu. Địa điểm đó cũng được hiển thị trên màn hình. Chú ý rằng trong một số trường hợp, nội dung vượt quá sẽ không được lưu vào máy tính nhưng bạn được yêu cầu giảm bớt dung lượng cần thiết bằng cách bỏ chọn một số loại nội dung trong cửa sổ chọn tập tin sao lưu của wizard khôi phục.

  • Nếu bạn không chọn bất kỳ nội dung nào cần khôi phục thì quá trình khôi phục không thể tiếp tục. Hãy chọn nội dung cần khôi phục cho điện thoại của bạn, và nhấp vào Bắt đầu.

  • Nếu bạn ngắt kết nối điện thoại trong khi đang khôi phục, bạn sẽ phải khởi động lại điện thoại và thực hiện lại quá trình khôi phục để đảm bảo máy điện thoại của bạn sẽ hoạt động đúng cách.

Xử lý sự cố về sao lưu và khôi phục