Mở Tin nhắn

Trong Tin nhắn, bạn có thể xem các tin nhắn được lưu trữ trên máy tính và điện thoại của bạn khi điện thoại được kết nối với máy tính.

Để mở Tin nhắn, bấm vào biểu tượng Tin nhắn trong thanh điều hướng nằm ở trên cùng. Khi Tin nhắn mở ra, bạn có thể thấy các tin nhắn từ điện thoại của bạn được liệt kê trong vùng thiết bị.

Ovi Nokia Help info Mở Nhắn tin Chú ý:

Nếu bạn đang khôi phục nội dung điện thoại, vùng thiết bị sẽ được đóng lại ở mọi giao diện của Nokia Ovi Suite để tránh các sự cố trên điện thoại khi đang diễn ra quá trình khôi phục.

Xem thêm:

Xem tin nhắn

Mở Nhắn tin