Xuất tin nhắn

Bạn có thể lưu trữ tất cả các tin nhắn từ Nokia Ovi Suite sang một tập tin CSV. Đây là một cách hay để sao lưu tất cả tin nhắn của bạn.

Để xuất các tin nhắn từ Nokia Ovi Suite sang một tập tin CSV, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn Tập tin > Xuất tất cả các tin nhắn.

  2. Chọn tập tin CSV hiện có để ghi đè lên tập tin đó hoặc chọn Mới để tạo một tập tin mới.

  3. Nhấp OK. Tất cả tin nhắn của bạn sẽ̃ được lưu vào tập tin.

 

Bạn có thể nhập các tin nhắn của mình trở lại Nokia Ovi Suite. Xem Nhập tin nhắn để có thông tin chi tiết.

Bạn cũng có thể mở trực tiếp bất kỳ tập tin CSV nào để xem bằng nhiều loại ứng dụng bảng tính.

 

Xem thêm:

Nhập tin nhắn

 

Xuất tin nhắn