Xóa một nhóm thông minh

Để xóa một nhóm thông minh, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Tô nổi bật bất kỳ nhóm thông minh nào được hiển thị dưới Tất cả.

  2. Chọn Chỉnh sửa > Xóa nhóm thông minh.

  3. Xác nhận xóa. Nhóm thông minh bị xóa, nhưng các tin nhắn nằm trong nhóm đó không bị xóa khỏi máy tính của bạn (bạn vẫn có thể xem các tin nhắn dưới nhóm Tất cả).

Xóa một nhóm thông minh