Tạo một nhóm thông minh

Để tạo một nhóm thông minh, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Bấm vào Thêm nhóm thông minh dưới các nhóm thông minh đã được hiển thị trong Tin nhắn. Hộp thoại “Nhóm thông minh mới” mở ra.

  2. Gõ một tên cho nhóm thông minh.

  3. Từ danh sách thả xuống về các quy tắc, bấm vào quy tắc bạn muốn áp dụng cho các tin nhắn, chẳng hạn như tình trạng tin nhắn.

  4. Từ danh sách thả xuống về các giá trị cho các quy tắc bạn đã chọn, bấm vào giá trị mà bạn muốn, chẳng hạn như là chưa đọc.

  5. Để định nghĩa một quy tắc khác và một giá trị cho quy tắc đó, bấm vào Thêm quy tắc mới. Số lượng các tin nhắn khớp với các quy tắc mà bạn định nghĩa sẽ được hiển thị trong khi bạn tạo nhóm thông minh này.

  6. Khi bạn đã kết thúc việc tạo nhóm thông minh, bấm vào Lưu để đóng hộp thoại. Nhóm thông minh bạn đã tạo sẽ được hiển thị trong vùng điều hướng.

 

Xem thêm:

Sửa một nhóm thông minh

Xóa một nhóm thông minh

Tạo một nhóm thông minh