Sao chép một nhóm thông minh

Bạn có thể sao chép một nhóm thông minh đã tồn tại và sau đó thay đổi các quy tắc được áp dụng cho bản sao đó. Do đó, bạn không cần phải tạo lại từ đầu một nhóm thông minh.

Để sao chép một nhóm thông minh, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Tô nổi bật bất kỳ nhóm thông minh nào được hiển thị dưới Tất cả.

  2. Nhấp chuột phải và chọn Sao chép quy tắc. Hộp thoại “Sửa nhóm thông minh” sẽ mở ra và hiển thị một tên mặc định cho nhóm thông minh đó. Nếu bạn muốn đổi tên nhóm, hãy gõ vào một tên mới trong trường tên.

  3. Sửa các quy tắc được áp dụng cho nhóm thông minh đó.

  4. Bấm vào Lưu để đóng hộp thoại.

 

Xem thêm:

Sửa một nhóm thông minh

Sao chép một nhóm thông minh