Sửa một nhóm thông minh

Để sửa một nhóm thông minh, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Tô nổi bật bất kỳ nhóm thông minh nào được hiển thị dưới Tất cả.

  2. Chọn Chỉnh sửa > Sửa nhóm thông minh. Hộp thoại “Sửa nhóm thông minh” mở ra.

  3. Sửa tên nhóm thông minh hoặc các quy tắc được áp dụng cho nhóm thông minh đó.

  4. Bấm vào Lưu để đóng hộp thoại.

 

Xem thêm:

Sao chép một nhóm thông minh

Xóa một nhóm thông minh

Sửa một nhóm thông minh