Nhập tin nhắn

Bạn có thể truy lục các tin nhắn từ các tập tin CSV đã được tạo bằng Nokia Ovi Suite hoặc Nokia PC Suite.

Để nhập các tin nhắn từ một tập tin CSV đến Ovi Suite, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn Tập tin > Nhập tin nhắn.

  2. Định vị và chọn tập tin CSV chứa các tin nhắn. Nhấp OK. Tất cả các tin nhắn của bạn sẽ được sao chép từ tập tin đến Nokia Ovi Suite.

 

Bạn cũng có thể mở bất kỳ tập tin CSV nào để xem bằng nhiều loại ứng dụng bảng tính.

 

Xem thêm:

Xuất tin nhắn

Nhập tin nhắn