Mở Danh bạ

Để mở Danh bạ, bấm vào Danh bạ trong thanh điều hướng trên cùng của Nokia Ovi Suite. Khi Danh bạ mở ra, bạn có thể thấy các mục liên lạc của bạn được lưu trữ trên máy tính và được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

Để xem danh bạ được lưu trữ trên điện thoại, hãy chọn Tất cả trong vùng điện thoại (vùng thiết bị). Để biết thêm thông tin về việc xem các mục liên lạc của bạn, hãy xem Xem và lọc các mục liên lạc.

Ovi Nokia Help info Mở Danh bạ Chú ý:

Nếu bạn đang khôi phục nội dung điện thoại, vùng thiết bị sẽ được đóng lại ở mọi giao diện của Nokia Ovi Suite để tránh các sự cố trên điện thoại khi đang diễn ra quá trình khôi phục.

Mở Danh bạ