Sửa các mục liên lạc

Để sửa các chi tiết của một mục liên lạc, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Trong vùng mục, tô nổi bật mục liên lạc mà bạn muốn sửa. Các chi tiết liên lạc được hiển thị trong vùng nội dung.

Ovi Nokia Help info Sửa các mục liên lạc Chú ý:

Khi xem một mục liên lạc, bạn sẽ chỉ nhìn thấy những trường chi tiết mục liên lạc có thông tin được đưa vào.

Nếu bạn đã xác định các tiêu đề của riêng mình trong điện thoại cho một số chi tiết liên lạc, các tiêu đề sẽ đó được hiển thị trong Nokia Ovi Suite với các tiêu đề mặc định, ví dụ, Di động (nhà riêng) hay Di động (cơ quan). Khi bạn đồng bộ hóa danh bạ của bạn, những chi tiết liên lạc này sẽ được khôi phục đến điện thoại như là khi bạn đã định nghĩa chúng ở đó.

 1. Nhấp đúp vào một mục liên lạc trong vùng mục,  hoặc nhấp vào Chỉnh sửaở góc bên phải phía trên vùng nội dung. Mục liên lạc mở ra trong chế độ chỉnh sửa.

 2. Trong chế độ chỉnh sửa, thực hiện một hay nhiều lựa chọn sau:

  • Sửa đổi các chi tiết liên lạc đã tồn tại mà bạn muốn.

  • Thêm hay xóa hình ảnh của một mục liên lạc bằng cách nhấp vào Thêm hoặc Xóa. Bạn cũng có thể kéo hay sao chép một hình ảnh từ vị trí khác. Cũng có thể kéo hay sao chép một hình ảnh khi không ở trong chế độ chỉnh sửa. Các định dạng hình ảnh có thể là JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP và GIF.

  • Thay đổi hình ảnh của mục liên lạc bằng cách nhấp vào Thay đổi.

  • Thay đổi nhãn của một chi tiết liên lạc bằng cách nhấp vào một nhãn và chọn một từ menu thả xuống được mở ra.

  • Thêm các chi tiết bằng cách bấm vào Thêm [chi tiết thích hợp về mục liên lạc], hoặc, nếu có sẵn các chi tiết thì xóa chúng bằng cách bấm vào nút xóa ở cuối trường chi tiết.

 3. Nhấp vào Lưu. Các sửa đổi được lưu và chế độ chỉnh sửa đóng lại.

 

Bạn có thể đồng bộ hoá danh bạ sửa đổi với điện thoại và máy tính bằng cách nhấp vào Ðồng bộ hóa danh bạ. Để biết thêm thông tin về đồng bộ hóa danh bạ, hãy xem Đồng bộ hóa danh bạ.

Ovi Nokia Help tip Sửa các mục liên lạc Mẹo:

Nếu bạn muốn có một mục liên lạc chứa thông tin gần như giống hệt thông tin của mục liên lạc khác (giống như trong trường hợp thông tin liên lạc của một cặp vợ chồng), hãy mở mục liên lạc tới ô nội dung hay ở trong chế độ chỉnh sửa, nhấp phải vào một khoảng trống, và nhấp vào Tạo mục liên lạc đúp.

Xem thêm:

Tạo các mục liên lạc

Nhóm các mục liên lạc

Sửa các mục liên lạc