Sắp xếp các mục liên lạc

Để thay đổi thứ tự sắp xếp các mục liên lạc của bạn, vàoCông cụ >Tùy chọn >Danh bạ. Thứ tự sắp xếp theo chữ cái có thể sử dụng là tên – họ, hoặc họ – tên. Theo mặc định, các mục liên lạc được sắp xếp theo tên.

Cũng áp dụng thứ tự sắp xếp khi xem các mục liên lạc được lưu trữ trên điện thoại.

Xem thêm:

Xem và lọc các mục liên lạc

Nhóm các mục liên lạc

 

Sắp xếp các mục liên lạc