Nhóm các mục liên lạc

Để sắp xếp danh bạ của bạn theo nhóm, bạn có thể sử dụng các nhóm liên lạc đã sẵn sàng trong Nokia Ovi Suite, sử dụng các nhóm liên lạc mà có thể bạn đã tạo trong điện thoại, hoặc tạo các nhóm mới trong Nokia Ovi Suite. Các nhóm liên lạc được định nghĩa trước là Gia đình, Bạn bèCơ quan. Bạn có thể đổi tên hoặc xóa những nhóm này.

Khi bạn bấm vào một tên nhóm liên lạc, bạn có thể thấy một danh sách các mục liên lạc của bạn thuộc về nhóm đó. Mục liên lạc đầu tiên trên danh sách được hiển thị trong vùng nội dung.

Ovi Nokia Help info Nhóm các mục liên lạc Chú ý:

Vùng điều hướng trong Danh bạ cũng có một nhóm được gọi là Được cập nhật gần đây. Nhóm này là một nhóm thông minh, và nó bao gồm toàn bộ các mục liên lạc đã được sửa đổi trong lần đồng bộ hóa danh bạ gần đây nhất của bạn. Không thể đổi lại tên, chỉnh sửa hay xóa một nhóm thông minh. Để biết thêm thông tin về đồng bộ hóa danh bạ của bạn, xem Giới thiệu về đồng bộ hóa danh bạ.

 

Để tạo một nhóm, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấp vào Tạo nhóm liên lạc trong vùng điều hướng hoặc thiết bị. Thao tác này tạo ra một nhóm với tên mặc định, chẳng hạn như Nhóm 1 trong vùng.

 2. Để đổi tên nhóm, nhấp đúp vào tiêu đề và gõ tên mới.

 3. Ấn Enter để xác nhận tên mới của nhóm. Lưu ý là tất cả tên nhóm phải là duy nhất.

Nhóm mới được thêm vào cuối danh sách nhóm. Lần sau khi bạn mở Danh bạ, các nhóm sẽ được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

 

Để thêm một mục liên lạc vào một nhóm, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấp vào Tất cả trong vùng điều hướng hoặc vùng thiết bị.

 2. Chọn một hay nhiều mục liên lạc trong vùng mục. Để chọn các mục liên lạc kề nhau, nhấp vào mục liên lạc đầu tiên, và sau đó giữ phím SHIFT và nhấp vào mục liên lạc cuối cùng. Để chọn các mục liên lạc không kề nhau, nhấp vào mục liên lạc đầu tiên, và sau đó giữ phím CTRL và nhấp vào các mục liên lạc bổ sung.

 3. Kéo mục liên lạc đến nhóm bạn muốn. Lưu ý rằng bạn có thể kéo các mục liên lạc giữa vùng điều hướng và vùng thiết bị.

Ovi Nokia Help tip Nhóm các mục liên lạc Mẹo:

Bạn có thể có một mục liên lạc thuộc về nhiều nhóm cùng một lúc.

 

Để xóa một mục liên lạc khỏi một nhóm, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấp vào tên nhóm liên lạc trong vùng điều hướng hoặc thiết bị.

 2. Chọn một hay nhiều mục liên lạc trong vùng mục. Để chọn các mục liên lạc kề nhau, nhấp vào mục liên lạc đầu tiên, và sau đó giữ phím SHIFT và nhấp vào mục liên lạc cuối cùng. Để chọn các mục liên lạc không kề nhau, nhấp vào mục liên lạc đầu tiên, và sau đó giữ phím CTRL và nhấp vào các mục liên lạc bổ sung.

 3. Chọn Chỉnh sửa > Xóa khỏi nhóm này.

 4. Nhấp trong hộp thoại mở ra.

Mục liên lạc bị xóa khỏi nhóm nhưng không bị xóa khỏi máy tính hay điện thoại.

Ovi Nokia Help tip Nhóm các mục liên lạc Mẹo:

Khi đang ở chế độ chỉnh sửa, bạn có thể kéo một mục liên lạc từ một nhóm đến thư mục Tất cả, thao tác này sẽ xóa mục liên lạc từ nhóm đề cập ở trên.

 

Để xóa một nhóm, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn một nhóm liên lạc trong vùng điều hướng hoặc thiết bị.

 2. Chọn Chỉnh sửa > Xóa.

 3. Nhấp trong hộp thoại mở ra.

Nhóm bị xóa hẳn nhưng các mục liên lạc thuộc về nhóm đó vẫn còn trên máy tính hay điện thoại.

Ovi Nokia Help info Nhóm các mục liên lạc Chú ý:

Bạn không thể khôi phục các nhóm liên lạc.

Xem thêm:

Sắp xếp các mục liên lạc

Nhóm các mục liên lạc