Gửi thông tin liên lạc trong email

Bạn có thể gửi thông tin chi tiết của một mục liên lạc đến những người khác trong một tin nhắn email. Thông tin được gửi đến dưới dạng tập tin danh thiếp điện tử (vCard) được đính kèm vào tin nhắn.

 

Để gửi email thông tin lạc, hãy thực hiện những thao tác sau:

  1. Trong ứng dụng email của bạn, hãy bắt đầu soạn thảo một email.

  2. Trong Danh bạ Nokia Ovi Suite, hãy lựa chọn một mục liên lạc có thông tin mà bạn muốn gửi.

  3. Kéo mục liên lạc đó vào email mới.

  4. Lựa chọn người nhận thư cho email và gửi.

Gửi thông tin liên lạc trong email