Đang khắc phục sự cố đồng bộ hóa danh bạ

Để tránh tạo các mục liên lạc trùng lặp, không sử dụng các ứng dụng điện thoại khác, chẳng hạn như Mail for Exchange, để đồng bộ hóa danh bạ trên điện thoại nếu bạn đã và đang sử dụng Nokia Ovi Suite cho mục đích này.

Tuy nhiên, nếu bạn gặp vấn đề khi đồng bộ hóa danh bạ với Nokia Ovi Suite, hãy làm theo một trong hai bộ chỉ dẫn để khắc phục tình huống:

  1. Tắt đồng bộ hóa danh bạ trong Mail for Exchange.

  2. Đồng bộ hóa danh bạ với Nokia Ovi Suite nhưng không cho phép xóa bất kỳ mục liên lạc nào.

    HOẶC
     

  1. Tắt đồng bộ hóa danh bạ trong Mail for Exchange.

  2. Sao chép danh bạ theo cách thủ công sang điện thoại.

  3. Chọn Đồng bộ hóa > Khắc phục đồng bộ hóa để sửa các tập tin đồng bộ hóa bị lỗi.

  4. Đồng bộ hóa danh bạ với Nokia Ovi Suite.

Đang khắc phục sự cố đồng bộ hóa danh bạ