Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa lịch và công việc

Để sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa cho lịch và công việc của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Vào Công cụ > Tùy chọn > Lịch và công việc.

  2. Xác định xem bạn muốn giữ cho lịch và công việc của mình được đồng bộ hóa với phần mềm quản lý dữ liệu nào. Nếu bạn chỉ cài đặt một ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu trên máy tính thì phần mềm đó sẽ được tự động sử dụng làm bộ phận đồng hành trong quá trình đồng bộ với điện thoại của bạn và không hiển thị tùy chọn cho phần mềm đó.

Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa lịch và công việc