Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa ghi chú

Để sửa đổi các tùy chọn đồng bộ hóa cho các mục ghi chú của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Vào Công cụ > Tùy chọn > Ghi chú.

  2. Xác định xem bạn muốn giữ cho các ghi chú của mình được đồng bộ hóa với phần mềm quản lý dữ liệu nào. Nếu bạn chỉ cài đặt một ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu trên máy tính thì phần mềm đó sẽ được tự động sử dụng làm bộ phận đồng hành trong quá trình đồng bộ với điện thoại của bạn và không hiển thị tùy chọn cho phần mềm đó.

 

Ovi Nokia Help info Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa ghi chú Chú ý:

Chỉ có phần mềm quản lý dữ liệu được cài đặt trên máy tính của bạn mới được hiển thị trong danh sách. Nếu bạn không cài đặt bất cứ phần mềm quản lý dữ liệu được hỗ trợ nào trên máy tính, thì bạn không thể đồng bộ hóa các ghi chú, lịch và công việc của bạn. Để kiểm tra phần mềm nào được Nokia Ovi Suite hỗ trợ, xem Các yêu cầu hệ thống.

Không thể đồng bộ hóa các ghi chú giữa Nokia Ovi Suite và ứng dụng ghi chú riêng sẵn có trong Nokia N900. Tuy nhiên, bạn có thể đồng bộ hóa giữa Nokia Ovi Suite và các ghi chú từ ứng dụng lịch của điện thoại.

  1. Thư mục ghi chú và hồ sơ người dùng mặc định của phần mềm quản lý dữ liệu sẽ được chọn tự động để được sử dụng trong quá trình đồng bộ hóa. Để thay đổi, nhấp vào Thay đổi.

  2. Lựa chọn thông tin của nguồn nào sẽ ghi đè lên thông tin của nguồn khác trong trường hợp có xung đột đồng bộ hóa. Ví dụ, nếu bạn biết điện thoại của mình thường xuyên có các thông tin mới nhất, bạn có thể lựa chọn rằng Nokia Ovi Suite sẽ luôn lấy thông tin từ điện thoại và cập nhật thông tin đó đến phần mềm quản lý dữ liệu.

 

Xem thêm:

Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa điện thoại

Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa ghi chú