Kiểm tra thông tin về lần đồng bộ hóa mới nhất

Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết về lần đồng bộ hóa mới nhất bạn đã thực hiện bằng cách vào Đồng bộ hóa > Xem nhật ký đồng bộ hóa.

Nhật ký đồng bộ hóa có thông tin về loại nội dung dưới mỗi tab. Bằng cách nhấp vào một tab, bạn thấy thông tin chi tiết về loại nội dung được đồng bộ hóa, nơi thông tin được đồng bộ hóa, mục nào được đồng bộ hóa, mục nào bị xóa.

Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào về đồng bộ hóa một số mục, các mục đó cũng được liệt kê. Nếu vấn đề tại sao một số mục không được đồng bộ hóa đã rõ, vấn đề đó cũng được bổ sung vào danh sách.

Kiểm tra thông tin về lần đồng bộ hóa mới nhất