Cập nhật các ứng dụng điện thoại

Bạn có thể cập nhật các ứng dụng điện thoại đã được Nokia cung cấp bằng wizard cập nhật phần mềm. Bạn cũng có thể cập nhật ứng dụng Bản đồ trên điện thoại cũng như tất cả các bản đồ và các tập tin hướng dẫn thoại đã tải về. Bạn sẽ được thông báo khi có bản cập nhật ứng dụng điện thoại để cài đặt.

Ovi Nokia Help info Cập nhật các ứng dụng điện thoại Chú ý:

Hãy chắc chắn rằng Nokia Ovi Suite sử dụng cùng bộ nhớ điện thoại để lưu nội dung Bản đồ vào như được xác định trong cài đặt ứng dụng Bản đồ trên điện thoại. Để biết thêm thông tin, xem Sửa đổi các tùy chọn về Bản đồ.

Một vài model điện thoại không hỗ trợ mọi tính năng của Nokia Ovi Suite. Vì thế một số tính năng được mô tả trong phần trợ giúp này có thể không được cung cấp cho model điện thoại mà bạn đang dùng.

Giới thiệu về kết nối điện thoại khi cập nhật các ứng dụng điện thoại

Nếu điện thoại của bạn được kết nối qua Bluetooth, hãy chuyển kết nối sang một cáp USB. Ví dụ: việc tải về và cài đặt bản cập nhật ứng dụng Bản đồ của điện thoại cùng với các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại sẽ mất khá nhiều thời gian khi kết nối qua Bluetooth.

Giới thiệu về tài khoản Nokia của bạn khi cập nhật các ứng dụng điện thoại

Để có thể cài đặt các bản cập nhật ứng dụng điện thoại, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Nokia của mình. Để đăng nhập, hoặc nếu bạn chưa có tài khoản Nokia, nhấp Đăng nhập trên thanh điều hướng trên cùng của Nokia Ovi Suite.

Hoặc là, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Nokia của mình, hoặc tạo một tài khoản, thông qua wizard cập nhật phần mềm. Wizard tài khoản Nokia nằm trong wizard cập nhật phần mềm nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Nokia hoặc chưa tạo tài khoản.

Giới thiệu về các ứng dụng

Thông tin về các ứng dụng và các bản cập nhật

Sau khi bạn vào cửa sổ Bắt Đầu của wizard cập nhật phần mềm, tất cả các ứng dụng điện thoại khả dụng sẽ được liệt kê theo thứ tự ưu tiên như sau:

  • bắt buộc

  • quan trọng

  • khuyến nghị

  • không bắt buộc.

 

Từ “cập nhật” được hiển thị sau tên ứng dụng đối với các ứng dụng là các bản cập nhật của các ứng dụng đã được cài đặt trên điện thoại.

Ovi Nokia Help info Cập nhật các ứng dụng điện thoại Chú ý:

Đôi khi bạn có thể cần phải cài đặt một số ứng dụng mới, bắt buộc cho điện thoại của mình. Các ứng dụng bắt buộc nằm ở đầu danh sách. Do tầm quan trọng của các ứng dụng bắt buộc nên chúng được chọn theo mặc định và không thể nào bỏ chọn được. Cần phải cài đặt các ứng dụng bắt buộc để điện thoại hoạt động đúng cách và cho phép bạn có được tận dụng được điện thoại.

 

Bạn có thể kiểm tra trạng thái ưu tiên của ứng dụng là gì, và lấy thêm thông tin về ứng dụng đó, bằng cách chọn ứng dụng đó và đọc trạng thái và thông tin bổ sung từ vùng thông tin, vùng thông tin này ở bên phải cửa sổ Bắt đầu.

Khi bạn nhấp Cài đặt, thì các bản cập nhật ứng dụng mà bạn đã lựa chọn, và các ứng dụng bắt buộc có thể có, sẽ được cài đặt trên điện thoại.

 

Giới thiệu về cập nhật ứng dụng Bản đồ của điện thoại

Khi bạn nhấp vào Cài đặt, phần mềm Bản đồ của điện thoại được tải về trước, rồi sau đó mới được cài đặt. Sau khi cài đặt phần mềm Bản đồ, wizard kiểm tra tình trạng của bản đồ, tập tin hướng dẫn thoại và giấy phép trong điện thoại. Nếu chúng không tương thích với phiên bản mới của phần mềm Bản đồ, wizard sẽ tiến hành xóa các phiên bản cũ khỏi điện thoại, và sau khi xóa, wizard sẽ tải về và truyền các phiên bản mới đến điện thoại.

Ngoài ra, khi bạn lần đầu tải về bản đồ của một quốc gia thì thông tin về các thành phố trong cùng lục địa có quốc gia đó cũng được tải về và chuyển vào điện thoại. Thông tin này được cập nhật cùng với bản đồ, tập tin hướng dẫn thoại và giấy phép.

Để hoàn tất cài đặt cập nhật, mở ứng dụng Bản đồ trên điện thoại. Việc mở ứng dụng sẽ tạo ra những thư mục hoạt động cần thiết trong điện thoại và cho phép Bản đồ trong Nokia Ovi Suite kết nối với điện thoại. Nếu bạn vẫn mở Nokia Ovi Suite tại thời điểm này, thì bạn nên đóng ứng dụng Bản đồ trên điện thoại lại ngay khi nó đã khởi động đầy đủ để tránh bất kỳ sự cố ứng dụng nào.

Ovi Nokia Help info Cập nhật các ứng dụng điện thoại Chú ý:

Một số đời điện thoại yêu cầu bạn phải hoàn tất việc cập nhật các giấy phép của bản đồ trong ứng dụng Bản đồ của điện thoại. Để làm được điều này, trong điện thoại, hãy vào Bản đồ > Tùy chọn > Bổ sung > Giấy phép của tôi, và chọn Cập nhật.

Cập nhật các ứng dụng điện thoại