Xem và lọc các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại

Khi Bản đồ trong Nokia Ovi Suite mở ra, bạn có thể nhìn thấy tất cả các bản đồ sẵn có được liệt kê theo bảng chữ cái. Để xem loại hướng dẫn thoại nào sẵn có để tải xuống cho mỗi ngôn ngữ, chọn Các tập tin hướng dẫn thoại.

Khi xem bản đồ hoặc các tập tin hướng dẫn thoại sẵn có để tải xuống, bạn có thể dễ dàng xem mình đã có bản đồ hoặc các tập tin hướng dẫn thoại nào trên điện thoại.

Xem các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại trong điện thoại

Để xem những bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại nào bạn muốn có trên điện thoại, nhấp vào Bản đồ và hướng dẫn thoại trong vùng thiết bị.

Nếu bạn có nhiều hơn một điện thoại được kết nối, hãy chọn điện thoại còn lại từ vùng chọn thiết bị và bạn có thể thấy các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại từ thiết bị được liệt kê.

Ovi Nokia Help info Xem và lọc các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại. Chú ý:

Hãy chắc chắn rằng Nokia Ovi Suite sử dụng cùng vị trí bộ nhớ để lưu nội dung Bản đồ vào như được xác định trong cài đặt ứng dụng Bản đồ trên điện thoại. Để biết thêm thông tin, xem Sửa đổi các tùy chọn về Bản đồ.

 

Lọc các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại

Bạn có thể tìm một bản đồ hay tập tin hướng dẫn thoại cụ thể bằng cách lọc danh sách đang hiển thị. Bắt đầu gõ tên quốc gia, khu vực hoặc tập tin hướng dẫn thoại trong trường lọc, sau đó bản đồ hoặc các tập tin hướng dẫn thoại khớp với văn bản mà bạn gõ sẽ được hiển thị trong danh sách. Để làm trống trường lọc, hãy nhấp vào biểu tượng X.

Xem và lọc các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại.