Mở Bản đồ

Để mở Bản đồ, nhấp vào Bản đồ trong thanh điều hướng trên cùng của Nokia Ovi Suite. Khi Bản đồ mở ra, bạn có thể nhìn thấy tất cả các bản đồ sẵn có được liệt kê theo bảng chữ cái.

Giao diện Bản đồ có thể mất vài phút để tải, vì trước tiên Nokia Ovi Suite cần kết nối với dịch vụ bản đồ.

Ovi Nokia Help info Mở Bản đồ Chú ý:

Kết nối internet của bạn cần được kích hoạt để tận dụng Bản đồ. Tuy nhiên, không có kết nối internet, bạn vẫn có thể xem mình có bản đồ và các tập tin hướng dẫn thoại nào trên điện thoại và xóa bản đồ hoặc các tập tin hướng dẫn thoại khỏi điện thoại.

Mở Bản đồ