Xoá bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại

Để xoá các bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại khỏi điện thoại, hãy làm như sau:

  1. Tại vùng thiết bị, chọn Bản đồ và hướng dẫn thoại.

  2. Chọn một hay nhiều bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại và nhấp vào Xóađể xóa bất kỳ mục đã chọn nào.

 

Các bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại được chọn sẽ bị xóa hẳn khỏi điện thoại.

 

Ovi Nokia Help tip Xoá bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại Mẹo:

Bạn có thể hủy xóa bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại khi mục đó vẫn đang xếp hàng chờ xóa.

Xoá bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại