Giấy phép bản đồ và hướng dẫn thoại

Từ các trang internet Bản đồ Nokia, bạn có thể kiểm tra model điện thoại nào có giấy phép điều hướng miễn phí. Nếu điện thoại của bạn có hỗ trợ các bản quyền này, bạn không cần có các giấy phép một cách riêng biệt, tuy nhiên các giấy phép đã được tải về điện thoại cùng với ứng dụng Bản đồ trên điện thoại.

Từ các trang đó, bạn có thể tìm kiếm thông tin chi tiết về cách có được giấy phép và gia hạn giấy phép, hoặc cách cập nhật các loại giấy phép của mình.

Xem thêm:

Tải về bản đồ

Giấy phép bản đồ và hướng dẫn thoại