Thêm nhạc từ máy tính

Để thêm nhạc từ máy tính vào, bạn có các tùy chọn sau đây:

  • Bạn có thể thêm các bài nhạc hoặc thư mục mong muốn từ máy tính vào.

  • Bạn có thể thêm các thư mục theo dõi mà Nokia Ovi Suite thường xuyên quét tìm các bài nhạc mới và tự động thêm các bài nhạc này vào bộ sưu tập nhạc của bạn. Các thư mục này chỉ có thể nằm ở đĩa cứng cục bộ của máy tính, không phải ổ cứng ngoài hoặc một ổ đĩa của mạng. Thư mục Âm nhạc của tôi trên máy tính của bạn được tự động đưa vào danh sách các thư mục theo dõi. Chức năng quét tìm chỉ diễn ra khi Nokia Ovi Suite đang hoạt động.

 

Để thêm các bài nhạc hoặc các thư mục vào bộ sưu tập nhạc, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn Tập tin > Thêm các tập tin vào bộ sưu tập hoặc Tập tin > Thêm thư mục vào bộ sưu tập.

  2. Duyệt qua các bài nhạc hoặc thư mục mà bạn muốn thêm vào bộ sưu tập nhạc.

  3. Nhấp OK.

 

Để thêm vào hoặc xóa đi các thư mục theo dõi trong bộ sưu tập nhạc, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Lựa chọn Tập tin > Bổ sung các thư mục theo dõi.

  2. Lựa chọn các thư mục trên máy tính có chứa nhạc của bạn. Nếu cần, hãy bỏ chọn các thư mục có nhạc mà bạn không muốn thêm vào Nokia Ovi Suite. Nhấp Bổ sung thư mục để bổ sung một thư mục chưa được liệt kê.

  3. Nhấp OK.

 

Ovi Nokia Help tip Thêm nhạc từ máy tính Mẹo:

Các thư mục theo dõi cũng có thể được xem và sửa đổi trong Công cụ > Tùy chọn> Âm nhạc.

 

Xem thêm:

Các định dạng của tập tin âm thanh

Xóa nhạc

Thêm nhạc từ máy tính