Quản lý danh sách nhạc

Bạn có thể chỉnh sửa các danh sách nhạc của mình như sau:

 • Thêm các bài nhạc vào danh sách nhạc.

 • Xóa các bài nhạc khỏi một danh sách nhạc.

 • Sắp xếp lại thứ tự các bài nhạc trong danh sách nhạc.

 • Xóa một danh sách nhạc.

 

Để thêm các bài nhạc, nghệ sỹ hay album vào danh sách nhạc, thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Kéo một bài nhạc, nghệ sỹ hay album vào một danh sách nhạc trong vùng điều hướng.

 • Nhấp chuột phải vào các bài nhạc bạn muốn thêm vào danh sách nhạc, chọn Thêm vào danh sách nhạc, và sau đó chọn tên danh sách nhạc mà bạn muốn thêm các bài nhạc vào.

 

Để xóa các bài nhạc khỏi một danh sách nhạc, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấp vào tên danh sách nhạc trong vùng điều hướng. Các bài nhạc nằm trong danh sách nhạc được liệt kê trong vùng nội dung.

 2. Chọn một hoặc một số bài nhạc mà bạn muốn gỡ bỏ khỏi danh sách nhạc.

 3. Chọn Chỉnh sửa > Xóa khỏi danh sách nhạc này.

 4. Xác nhận gỡ bỏ. Chú ý là các tập tin nhạc không được xóa khỏi máy tính.

 

Để thay đổi thứ tự các bài nhạc trong một danh sách nhạc, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấp vào tên danh sách nhạc trong vùng điều hướng. Các bài nhạc nằm trong danh sách nhạc được liệt kê trong vùng nội dung.

 2. Kéo một hoặc một vài bài nhạc vào một vị trí mới trong danh sách.

 

Để xóa một danh sách nhạc, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn một tên danh sách nhạc trong vùng điều hướng và chọn Chỉnh sửa > Xóa.

 2. Xác nhận xóa. Các bài nhạc sẽ không bị xóa khỏi bộ sưu tập nhạc của bạn.

 

Ovi Nokia Help info Quản lý danh sách nhạc Chú ý:

Bạn không thể sửa đổi các danh sách nhạc trong điện thoại. Để biết thêm thông tin, xem Sao chép nhạc đến điện thoại.

 

Xem thêm:

Xem và tạo danh sách nhạc

Thêm nhạc từ máy tính

Quản lý danh sách nhạc