Quản lý album

Bạn có thể quản lý album của mình như sau:

 • Đổi tên album

 • Sao chép ảnh hoặc video từ album này đến album khác

 • Gỡ bỏ ảnh hoặc video khỏi một album

 • Xóa album

 

Ovi Nokia Help info Quản lý album Chú ý:

Chú ý là không phải kiểu điện thoại nào cũng có các album.

 

Để đổi tên album, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn tên album trong vùng điều hướng hoặc vùng thiết bị.

 2. Nhấp chuột phải và chọn Đổi tên.

 3. Gõ một tên mới cho album.

 4. Ấn Enter.

 

Để sao chép ảnh hoặc video từ album này đến album khác, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Ở vùng điều hướng hoặc vùng thiết bị, chọn tên album chứa tập tin mà bạn muốn sao chép.

 2. Trong vùng nội dung, chọn ảnh và video mà bạn muốn.

 3. Kéo tập tin tới album mà bạn muốn sao chép tập tin.

 

Để xóa một ảnh hoặc video khỏi một album, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Trong vùng điều hướng hoặc vùng thiết bị, chọn tên album mà bạn muốn gỡ bỏ ảnh hoặc video.

 2. Trong vùng nội dung, chọn tập tin mà bạn muốn.

 3. Nhấp chuột phải và chọn Loại khỏi album. Xác nhận gỡ bỏ. Ảnh hoặc video được gỡ bỏ khỏi album nhưng nó vẫn còn trong nhóm “Tất cả”.

 

Để xóa album, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn tên album trong vùng điều hướng hoặc vùng thiết bị.

 2. Nhấp chuột phải và chọn Xóa. Xác nhận xóa. Album bị xóa nhưng các ảnh hoặc video thuộc album đó vẫn nằm trong nhóm “Tất cả”.

Quản lý album