การแก้ไขรายชื่อ

ในการแ้ก้ไขรายละเอียดของรายชื่อ ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. ในพื้นที่รายการ ให้เน้นรายชื่อที่คุณต้องการแก้ไข รายละเอียดของรายชื่อจะปรากฏขึ้นในพื้นที่เนื้อหา

Ovi Nokia Help info การแก้ไขรายชื่อ หมายเหตุ:

ในขณะดูรายชื่อ เฉพาะฟิลด์รายละเอียดของรายชื่อดังกล่าวเท่านั้นที่แสดงว่ามีการเพิ่มข้อมูลลงไป

หากคุณเป็นคนกำหนดชื่อในอุปกรณ์ด้วยรายละเอียดของรายชื่อบางรายการ รายการดังกล่าวจะปรากฏใน Nokia Ovi Suite พร้อมกับชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ (ที่บ้าน) หรือ โทรศัพท์มือถือ (ที่ทำงาน) เมื่อคุณซิงโครไนซ์รายชื่อ ชื่อรายละเอียดของรายชื่อดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่คุณได้กำหนดไว้

 1. ดับเบิลคลิกที่รายชื่อในพื้นที่รายการ  หรือ คลิก แก้ไขบริเวณมุมขวาบนของพื้นที่เนื้อหา รายชื่อจะเปิดขึ้นในโหมดแก้ไข

 2. ในโหมดแก้ไข ให้ปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้หนึ่งข้อขึ้นไป

  • แก้ไขรายละเอียดของรายชื่อที่ต้องการที่มีอยู่

  • เพิ่มหรือลบภาพของรายชื่อออกโดยการคลิก เพิ่ม หรือ ลบ คุณยังสามารถลากหรือคัดลอกภาพจากตำแหน่งอื่น และคุณสามารถลากหรือคัดลอกภาพได้เมื่อไม่อยู่ในโหมดแก้ไข ไฟล์ภาพที่ใช้งานไ้ด้อยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP และ GIF

  • เปลี่ยนภาพของรายชื่อออกโดยการคลิก เปลี่ยน

  • เปลี่ยนป้ายรายละเอียดของรายชื่อโดยการคลิกที่ป้ายและเลือกป้ายหนึ่งจากเมนูที่เปิดขึ้น

  • เพิ่มรายละเอียด โดยการคลิก เพิ่ม [รายละเอียดของรายชื่อที่เกี่ยวข้อง] หรือ ลบรายละเีอียดออกไปโดยการคลิกปุ่มลบตรงส่วนท้ายฟิลด์รายละเอียด

 3. คลิก บันทึก การแก้ไขจะถูกบันทึกลงไป และโหมดแก้ไขจะปิดลง

 

คุณสามารถซิงค์รายชื่อที่คุณแก้ไขระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยคลิกที่ ซิงค์รายชื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์รายชื่อของคุณ โปรดดูที่ การซิงค์รายชื่อ

Ovi Nokia Help tip การแก้ไขรายชื่อ เคล็ดลับ:

หากคุณต้องการให้มีรายชื่อที่มีข้อมูลเดียวกันเกือบทั้งหมดกับอีกรายชื่อหนึ่ง(เช่น ในกรณีของข้อมูลรายชื่อของคู่สามีภรรยา) ให้เปิดรายชื่อในบานหน้าต่างเนื้อหาหรือในโหมดแก้ไข คลิกขวาในพื้นที่ว่าง แล้วคลิก สร้างรายชื่อที่ซ้ำกัน

ดูเพิ่มเติม:

การสร้างรายชื่อ

การจัดกลุ่มรายชื่อ

การแก้ไขรายชื่อ