การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสำรองและการเรียกคืนข้อมูล

หากการสำรองและการเรียกคืนข้อมูลของอุปกรณ์ไม่สำเร็จ ให้ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • หากการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์สูญหาย ให้คุณเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่ มิฉะนั้นอุปกรณ์ของคุณจะหยุดการทำงาน จากนั้นให้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับอุปกรณ์ของคุณในโหมด USB สำหรับ Nokia Ovi Suite (หรือ PC Suite) หากยังคงไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อทางบลูทูธ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางบลูทูธ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณทางบลูทูธ

  • หากอุปกรณ์แบตเตอรีอ่อน ให้เสียบอุปกรณ์เข้ากับแท่นชาร์จ

  • หากไม่พบโฟลเดอร์ที่คุณพยายามบันทึกไฟล์สำรอง ให้ตรวจสอบพาธของไฟล์ไปยังโฟลเดอร์นั้น หรือเลือกโฟลเดอร์อื่นเพื่อบันทึำกไฟล์

  • หากพื้นที่ในคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอที่จะบันทึกไฟล์สำรอง ให้ลบไฟล์บางไฟล์ออกจากคอมพิวเตอร์ หรือย้ายไฟล์ไปไว้ในการ์ดหน่วยความจำหรือฮาร์ดไดร์ฟภายนอก

  • หากไฟล์สำรองที่คุณเลือกไว้ไม่มีอยู่แล้ว ให้เลือกไฟล์อื่นเพื่อเรียกคืนลงในอุปกรณ์ของคุณ

  • หากการสำรองหรือเรียกคืนข้อมูลบางส่วนของอุปกรณ์ไม่สำเร็จ ให้ลองทำการสำรองหรือเรียกคืนข้อมูลนั้นใหม่อีกครั้ง

  • หากอุปกรณ์มีหน่วยความจำไม่เพียงพอในการเรียกคืนข้อมูลของไฟล์สำรองที่เลือกไว้ ส่วนของข้อมูลที่ไม่ตรงกันจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตำแหน่งที่มีการบันทึกเนื้อหาจะเป็นตำแหน่งเดียวกับคุณเลือกไว้ในการบันทึกไฟล์สำรอง และตำแหน่งดังกล่าวจะปรากฏบนหน้าจอ หมายเหตุ อาจมีบางกรณีที่ไม่มีการบันทึกเนื้อหาเพิ่มเติมลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แตุ่คุณจะได้รับแจ้งให้ลดขนาดพื้นที่ที่ต้องการลง โดยยกเลิกการเลือกเนื้อหาบางประเภทในหน้าต่างการเลือกไฟล์สำรองของตัวช่วยการเรียกคืนข้อมูล

  • หากคุณไม่ได้เลือกข้อมูลที่จะเรียกคืน การเรียกคืนนั้นจะไม่สามารถทำต่อไปได้ ให้เลือกข้อมูลที่จะเรียกคืนลงในอุปกรณ์ของคุณ แล้วคลิก เริ่มต้น

  • หากคุณตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระหว่างการเรียกคืนข้อมูล คุณต้องเริ่มต้นการทำงานของอุปกรณ์ใหม่ และทำการเรียกคืนอีกครั้งเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ

การแก้ไขปัญหาการสำรองและการคืนค่าข้อมูล