การส่งข้อมูลรายชื่อในอีเมล

คุณสามารถส่งรายละเอียดของรายชื่อไปยังบุคคลอื่นในข้อความอีเมล ข้อมูลได้ถูกส่งเป็นไฟล์นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (vCard) ที่จะแนบไปกับข้อความนี้

 

ในการอีเมลข้อมูลรายชื่อ ให้ปฏิบัติดังนี้:

  1. ในแอปพลิเคชั่นอีเมลของคุณ ให้เริ่มต้นสร้างอีเมล

  2. ในรายชื่อของ Nokia Ovi Suite ให้เลือกรายชื่อที่คุณต้องการส่งข้อมูล

  3. ลากรายชื่อไปไว้ในอีเมลฉบับใหม่

  4. เลือกผู้รับสำหรับอีเมลและทำการส่ง

การส่งข้อมูลรายชื่อในอีเมล