การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อด้วยสาย

หากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านสาย USB ไม่สำเร็จ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบว่าคุณได้เสียบสายอย่างถูกต้อง และคุณได้เลือกโหมด USB สำหรับ Nokia Ovi Suite (หรือ PC Suite) บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว  ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การต่อเชื่อม หรือ การเชื่อมต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำที่ใช้ในอุปกรณ์ของคุณ และเมื่อเสียบสาย USB แล้ว ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกโหมด USB สำหรับ Nokia Ovi Suite (หรือ PC Suite) แล้ว

  • ถอดสายออกจากอุปกรณ์ของคุณ และเชื่อมต่อสายใหม่ หากระบบยังไม่พบอุปกรณ์ของคุณ ให้ถอดสายออก เริ่มระบบของอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ แล้วลองอีกครั้ง

  • ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้สาย Nokia ของแท้ และเลือกชนิดของสายถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของสาย USB ที่ระบบสนับสนุน โปรดดูที่ ข้อกำหนดของระบบ

 

โปรดดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโหมด USB

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อด้วยสาย