การกู้ข้อมูลใบอนุุญาตเล่นเพลงหลังจากการเรียกคืนข้อมูล

หากคุณพบปัญหาในขณะที่ใช้งานเพลงใน Nokia Ovi Suite หลังจากการคืนค่าเนื้อหาอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องกู้ข้อมูลใบอนุญาต DRM ของแทร็กเพลงที่คุณได้จัดเก็บไ้ว้ในอุปกรณ์ของคุณ คุณต้องใช้ใบอนุญาต DRM สำหรับการเล่นแทร็กเพลง

หากคุณจัดเก็บเพลงไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้ปฏิบัติดังนี้:

 1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ในโหมดโปรโตคอลการถ่ายโอนสื่อ (MTP)

 

Ovi Nokia Help info การกู้คืนข้อมูลใบอนุุญาตเล่นเพลงหลังจากการคืนค่าข้อมูล หมายเหตุ:

ตรวจสอบจากพื้นที่อุปกรณ์ในมุมซ้ายล่างของ Nokia Ovi Suite ว่าคุณได้เลือกโหมด USB สำหรับการถ่ายโอนสื่อเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้ว โหมดการถ่ายโอนสื่อจะระบุไว้ด้วยไอคอนรูปกุญแจ นอกเหนือจากไอคอนมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อสาย USB คุณต้องใช้โหมดการถ่ายโอนสื่อเพื่อถ่ายโอนเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอก

 1. ใน Nokia Ovi Suite ให้เลือก มุมมอง > ไปที่ > เพลง และจากจุดนั้น ให้คลิก ทั้งหมด ในพื้นที่อุปกรณ์

 2. ในการลบแทร็กเพลงทั้งหมดจากอุปกรณ์ของคุณ ในพื้้นที่เนื้อหา ให้ไฮไลท์ที่แทร็กเพลง และกด CTRL + A บนแป้นพิมพ์ของคุณ

 

หรือ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบแทร็กเพลงที่ต้องการได้จากอุปกรณ์ของคุณ ในพื้้นที่เนื้อหา ให้ไฮไลท์แทร็กเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอก ซึ่งจะระบุไว้ด้วยไอคอนรูปกุญแจ จากนั้นให้เลือกแทร็กเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอกที่เหลือ โดยการกดแป้น CTRL ค้างไว้

 1. คลิกขวา และเลือก ลบ

 2. คลิก ซิงค์เพลง

 

ในตอนนี้ ระบบจะซิงค์ใบอนุญาต DRM ของคุณกลับลงในอุปกรณ์ของคุณพร้อมกับแทร็กเพลง

 

หากคุณไม่ได้จัดเก็บเพลงไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้:

หากคุณไม่มีเพลงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถกู้เพลงได้จาก Music Vault ในร้านค้าเพลงของ Nokia (เวอร์ชันสำหรับมือถือ)

Ovi Nokia Help info การกู้คืนข้อมูลใบอนุุญาตเล่นเพลงหลังจากการคืนค่าข้อมูล หมายเหตุ:

คำแนะนำนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สนับสนุนร้านค้าบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

การเรียกดูและการดาวน์โหลดเพลงผ่านร้านค้าบนโทรศัพท์มือถืออาจต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลปริมาณมากผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูล

 1. ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

 2. ใน Nokia Ovi Suite ให้เลือก มุมมอง > ไปที่ > เพลง และจากจุดนั้น ให้คลิก ทั้งหมด ในพื้นที่อุปกรณ์

 3. ในการลบแทร็กเพลงทั้งหมดจากอุปกรณ์ของคุณ ในพื้้นที่เนื้อหา ให้ไฮไลท์ที่แทร็กเพลง และกด CTRL + A บนแป้นพิมพ์ของคุณ

 

หรือ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบแทร็กเพลงที่ต้องการได้จากอุปกรณ์ของคุณ ในพื้้นที่เนื้อหา ให้ไฮไลท์แทร็กเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอก ซึ่งจะระบุไว้ด้วยไอคอนรูปกุญแจ จากนั้นให้เลือกแทร็กเพลงที่มีการป้องกันการคัดลอกที่เหลือ โดยการกดแป้น CTRL ค้างไว้

 1. คลิกขวา และเลือก ลบ

 2. บนอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก เมนู > เพลง > ร้านค้าเพลง

 3. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับร้านค้าเพลง Nokia ของคุณ

 4. เล

  การกู้คืนข้อมูลใบอนุุญาตเล่นเพลงหลังจากการคืนค่าข้อมูล