การกรองข้อความ

ในขณะดูข้อความที่ัจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์ คุณสามารถกรองข้อความที่กำลังปรากฏขึ้นในพื้นที่รายการเพื่อค้นหาข้อความที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถกรองข้อความตามชื่อของผู้ส่งหรือผู้รับข้อความ หรือตามคำที่มีอยู่ในข้อความ ข้อความที่มีคำที่ใช้เป็นตัวกรองจะแสดงในพื้นที่รายการ

ในการกรองข้อความจากคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. ในพื้นที่การสำรวจ ให้เน้นที่กลุ่มทั้งหมดเพื่อกรองข้อความทั้งหมดที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของคุณ
    หรือ
    เน้นที่กลุ่มอัจฉริยะที่ปรากฏขึ้นในใต้กลุ่มทั้งหมดเพื่อกรองเฉพาะข้อความที่มีอยู่ในกลุ่มอัจฉริยะเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มอัจฉริยะ โปรดดู เกี่ยวกับกลุ่มอัจฉริยะ

  2. เริ่มจากการพิมพ์คำที่จะใช้เป็นตัวกรองในฟิลด์ข้างล่างพื้นที่รายการ การกรองจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ และคุณจะเห็นรายการของข้อความที่ตรงกับคำทีุ่คุณพิมพ์

  3. ในการล้างฟิลด์ข้อความตัวกรอง คลิก ล้าง

 

ในการกรองข้อความจากอุปกรณ์ของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เน้นโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ที่ต้องการซึ่งแสดงอยู่ในพื้นที่อุปกรณ์์

  2. เริ่มจากการพิมพ์คำที่จะใช้เป็นตัวกรองในฟิลด์ข้างล่างพื้นที่รายการ การกรองจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ และคุณจะเห็นรายการของข้อความที่ตรงกับคำทีุ่คุณพิมพ์

  3. ในการล้างฟิลด์ข้อความตัวกรอง คลิก ล้าง

 

Ovi Nokia Help info การกรองข้อความ หมายเหตุ:

หากไม่พบข้อความที่มีคำซึ่งใช้เป็นตัวกรองที่คุณพิมพ์ พื้นที่รายการจะว่างเปล่า

การกรองข้อความ