การแก้ไขกลุ่มอัจฉริยะ

ในการแ้ก้ไขกลุ่มอัจฉริยะ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เน้นที่กลุ่มอัจฉริยะที่ปรากฏขึ้นในหัวข้อ ทั้งหมด

  2. เลือก แก้ไข > แก้ไขกลุ่มอัจฉริยะ กล่องข้อความ “แก้ไขกลุ่มอัจฉริยะ” จะปรากฏขึ้น

  3. แก้ไขชื่อกลุ่มอัจฉริยะหรือกฎที่จะใช้กับกลุ่มอัจฉริยะ

  4. คลิกที่ บันทึก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

 

อ่านเพิ่มเติม:

การคัดลอกกลุ่มอัจฉริยะ

การลบกลุ่มอัจฉริยะ

การแก้ไขกลุ่มอัจฉริยะ