Sự đồng ý của phụ huynh để mở tài khoản Nokia

Trẻ em cần hướng dẫn của phụ huynh khi chúng tham gia cộng đồng trực tuyến. Đó là lý do chúng tôi yêu cầu sự cho phép của bạn trước khi con trẻ có thể tạo và kích hoạt tài khoản.

Khi tài khoản được kích hoạt, con trẻ có thể truy cập tất cả dịch vụ trên Ovi. Để đọc các mẹo về an toàn trực tuyến, hãy vào tài khoản Nokia trên ovi.com và vào phần bảo mật và an toàn.

Sự đồng ý của phụ huynh để mở tài khoản Nokia