Xem và lọc các mục liên lạc

Khi bạn mở Danh bạ, bạn có thể nhìn thấy danh bạ được lưu trữ trong Nokia Ovi Suite và được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái. Mục liên lạc đầu tiên trên danh sách được hiển thị trong vùng nội dung. Để biết thêm thông tin về sắp xếp các mục liên lạc, hãy xem Sắp xếp các mục liên lạc.

Ovi Nokia Help info Xem và lọc các mục liên lạc Chú ý:

Lần sau khi bạn mở Danh bạ, mục liên lạc mà bạn đã xem lần gần đây nhất trước khi đóng Danh bạ sẽ được hiển thị trong vùng nội dung. Điều tương tự được áp dụng nếu bạn mở, ví dụ Nhắn tin trong Nokia Ovi Suite và sau đó quay trở lại Danh bạ.

 

Bạn có thể xác định trong tùy chọn đồng bộ hóa xem liệu các mục liên lạc giữa điện thoại của bạn và Nokia Ovi Suite có được đồng bộ hóa tự động hay không. Nếu các mục liên lạc được đồng bộ hóa, bạn có thể xem tất cả mục liên lạc của bạn từ một địa điểm. Để biết thêm thông tin về đồng bộ hóa danh bạ, xem Giới thiệu về đồng bộ hóa danh bạ.

Ovi Nokia Help info Xem và lọc các mục liên lạc Chú ý:

Khi bạn đồng bộ hóa danh bạ giữa điện thoại và Nokia Ovi Suite, danh bạ từ điện thoại sẽ được lưu trữ trong Nokia Ovi Suite. Nếu bạn đồng bộ hóa danh bạ của một điện thoại khác với Nokia Ovi Suite, thì danh bạ từ điện thoại đầu tiên cũng sẽ được đồng bộ hóa vào điện thoại hiện đang được kết nối.

 

Xem danh bạ của điện thoại

Để xem danh bạ được lưu trữ trên điện thoại, hãy chọn Tất cả trong vùng điện thoại (vùng thiết bị). Bạn có thể xem các mục liên lạc được liệt kê của điện thoại, và mục liên lạc đầu tiên trên danh sách được hiển thị mở ra.

Nếu bạn có nhiều hơn một điện thoại được kết nối, hãy chọn điện thoại còn lại từ vùng chọn thiết bị và bạn có thể thấy các mục liên lạc từ điện thoại đó được liệt kê. Mục liên lạc đầu tiên trên danh sách được hiển thị mở ra.

Lọc các mục liên lạc

Bạn có thể tìm thấy và xem một mục liên lạc cụ thể bằng cách lọc danh sách liên lạc mà hiện bạn có thể nhìn thấy trong vùng mục. Bắt đầu gõ tên của mục liên lạc (tên gọi hoặc họ), số điện thoại, hoặc e-mail vào trường bên dưới vùng mục, và các mục liên lạc khớp với chữ bạn gõ sẽ được liệt kê trong vùng mục. Để xóa nội dung trong trường Lọc các mục liên lạc, nhấp vào Xóa.

Xem và lọc các mục liên lạc