Xóa và khôi phục các mục liên lạc

Bạn có thể xóa các mục liên lạc khỏi điện thoại và máy tính của bạn. Bạn cũng có thể khôi phục các mục liên lạc đã được lưu trữ trên máy tính của bạn.

 

Để xóa một mục liên lạc khỏi điện thoại của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Trong vùng thiết bị, chọn Tất cả.

 2. Trong vùng mục, chọn một hoặc nhiều mục liên lạc mà bạn muốn xóa. Để chọn các mục liên lạc kề nhau, nhấp vào mục liên lạc đầu tiên, và sau đó giữ phím SHIFT và nhấp vào mục liên lạc cuối cùng. Để chọn các mục liên lạc không kề nhau, nhấp vào mục liên lạc đầu tiên, và sau đó giữ phím CTRL và nhấp vào các mục liên lạc bổ sung.

  1. Chọn Chỉnh sửa > Xóa.

  2. Nhấp trong hộp thoại mở ra.

  Mục liên lạc được xóa hẳn khỏi điện thoại và các nhóm liên lạc của nó.

   

  Để xóa một mục liên lạc từ máy tính của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Trong vùng điều hướng, chọn Tất cả.

  2. Trong vùng mục, chọn một hoặc nhiều mục liên lạc mà bạn muốn xóa. Để chọn các mục liên lạc kề nhau, nhấp vào mục liên lạc đầu tiên, và sau đó giữ phím SHIFT và nhấp vào mục liên lạc cuối cùng. Để chọn các mục liên lạc không kề nhau, nhấp vào mục liên lạc đầu tiên, và sau đó giữ phím CTRL và nhấp vào các mục liên lạc bổ sung.

  1. Nhấp chuột phải và chọn Xóa từ menu mở ra. Mục liên lạc được xóa hẳn khỏi danh sách Tất cả mục liên lạc và các nhóm liên lạc của nó, sau đó mục liên lạc này được di chuyển đến Các mục liên lạc đã xóa.

  2. Trong vùng điều hướng, chọn Các mục liên lạc đã xóa. Bạn có thể thấy một danh sách các mục liên lạc hiện đang nằm trong Các mục liên lạc đã xóa.

  3. Chọn mục liên lạc mà bạn muốn xóa.

  4. Nhấp chuột phải và chọn Xóa từ menu mở ra. Để xóa tất cả mục liên lạc cùng một lúc, bấm chuột phải vào Các mục liên lạc đã xóa trong vùng điều hướng và chọn Xóa các mục liên lạc đã xóa từ menu mở ra.

  Mục liên lạc được xóa hẳn khỏi máy tính.

  Ovi Nokia Help tip Xóa và khôi phục các mục liên lạc Mẹo:

  Bạn cũng có thể xóa hẳn các mục liên lạc bằng cách chọn các mục liên lạc trong vùng mục và ấn Shift+Delete.

   

  Để khôi phục một mục liên lạc trên máy tính của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Trong vùng điều hướng, chọn Các mục liên lạc đã xóa. Bạn có thể thấy một danh sách các mục liên lạc hiện đang nằm trong Các mục liên lạc đã xóa.

  2. Trong vùng mục, chọn một hoặc nhiều mục liên lạc mà bạn muốn khôi phục. Để chọn các mục liên lạc kề nhau, nhấp vào mục liên lạc đầu tiên, và sau đó giữ phím SHIFT và nhấp vào mục liên lạc cuối cùng. Để chọn các mục liên lạc không kề nhau, nhấp vào mục liên lạc đầu tiên, và sau đó giữ phím CTRL và nhấp vào các mục liên lạc bổ sung.
   HOẶC

   Nếu bạn muốn khôi phục toàn bộ các mục liên lạc đã bị xóa, hãy chọn Chỉnh sửa > Khôi phục tất cả.

  3. Nhấp chuột phải và chọn Khôi phục từ menu mở ra.
   Mục liên lạc được di chuyển trở lại đến Tất cả mục liên lạc cùng với các nhóm liên lạc của nó trước đây.

  Ovi Nokia Help info Xóa và khôi phục các mục liên lạc Chú ý:

  Nếu bạn kéo một mục liên lạc từCác mục liên lạc đã xóa đến một nhóm mà trước đây không phải là của nó thì thông tin liên lạc sẽ bị xóa khỏi tất cả các nhóm còn lại của nó trước đây trước khi nó bị xóa. Xem thêm Nhóm các mục liên lạc.

  Xóa và khôi phục các mục liên lạc