Giới thiệu về đồng bộ hóa nội dung cá nhân

Với Nokia Ovi Suite, bạn có thể đồng bộ hóa nội dung cá nhân khác giữa điện thoại và phần mềm quản lý dữ liệu đã cài đặt trên máy tính của bạn. Nội dung này bao gồm các mục lịch và công việc, các ghi chú, bookmark và nguồn cấp web của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa lịch và công việc, Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa ghi chú, và Giới thiệu về đồng bộ hoá bookmark và nguồn cấp web.

Ovi Nokia Help info Giới thiệu về đồng bộ hóa nội dung cá nhân Chú ý:

Để tránh tạo các mục trùng lặp, không được sử dụng các ứng dụng điện thoại khác, chẳng hạn như Mail for Exchange, để đồng bộ hóa nội dung cá nhân trên điện thoại của bạn nếu bạn đã sử dụng Nokia Ovi Suite cho mục đích này.

 

Xem thêm:

Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa điện thoại

 

 

Giới thiệu về đồng bộ hóa nội dung cá nhân