Giới thiệu về Bản đồ Nokia

Từ ứng dụng Bản đồ Nokia Ovi Suite, bạn có thể tiếp cận với dịch vụ trực tuyến Bản đồ Nokia. Nhấp Bản đồ Nokia trực tuyến trong vùng điều hướng để bắt đầu dịch vụ.

Hãy lưu ý là trước hết bạn cần phải tải về và cài plug-in trình duyệt Bản đồ Nokia trước khi có thể sử dụng dịch vụ. Sau khi bạn đã cài plug-in, bạn có thể duyệt xem bản đồ thế giới. Điều đó có nghĩa là bạn có thể làm được nhiều việc với bản đồ, ví dụ như đánh dấu các điểm quan tâm, lập kế hoạch cho lộ trình và tìm kiếm địa chỉ từ bất kỳ nơi đâu mà bạn thích.

Giới thiệu về Bản đồ Ovi