Sao chép ảnh và video

Bạn có thể sao chép ảnh và video giữa điện thoại được kết nối và thư viện ảnh của bạn trong Nokia Ovi Suite.

Để sao chép ảnh hoặc video từ điện thoại đến thư viện ảnh, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Lựa chọn Tất cả từ vùng thiết bị ở góc trái cuối giao diện Ảnh.

  2. Chọn các tập tin mong muốn.

  3. Chọn Công cụ > Sao chép vào máy tính. Ảnh hoặc video mà bạn đã chọn sẽ được sao chép vào nhóm “Tất cả” trong Nokia Ovi Suite.

 

Để sao chép ảnh hoặc video từ thư viện ảnh đến điện thoại, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn nhóm “Tất cả” hoặc tên album trong vùng điều hướng.

  2. Chọn một hoặc nhiều tập tin trong giao diện hình thu nhỏ.

  3. Chọn Công cụ > Sao chép vào điện thoại. Các tập tin mà bạn đã chọn sẽ được sao chép vào nhóm “Tất cả” trong điện thoại.

 

Ovi Nokia Help info Sao chép ảnh và video Chú ý:

Khi sao chép ảnh hoặc video đến điện thoại, hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng vị trí bộ nhớ có nhiều khoảng trống khả dụng nhất. Để kiểm tra hoặc thay đổi vị trí bộ nhớ ưa thích, chọn Công cụ Tùy chọn và chuyển đến giao diện Thiết bị của tôi .

 

Xem thêm:

Thêm ảnh và video vào thư viện ảnh của bạn

Sao chép ảnh và video