การเปิดรายชื่อ

ในการเปิดรายชื่อ คลิก รายชื่อ ในแถบการสำรวจด้านบนสุดของ Nokia Ovi Suite เมื่อรายชื่อปรากฏขึ้น คุณจะเห็นรายชื่อที่จัีดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์เรียงลำดับตามตัวอักษร

ในการดูรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ ให้เลือก ทั้งหมด ในพื้นที่อุปกรณ์ สำหรัีบข้อมูลเพิ่มเติมในการดูรายชื่อ โปรดดู การดูและการกรองรายชื่อ

Ovi Nokia Help info การเปิดรายชื่อ หมายเหตุ:

หากคุณกำลังเรียกคืนเนื้อหาของอุปกรณ์ ระบบจะปิดพื้นที่อุปกรณ์ในมุมมองทั้งหมดของ Nokia Ovi Suite เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอุปกรณ์ทำงานผิดปรกติในขณะที่เรียกคืนเนื้อหา

การเปิดรายชื่อ