การดูและการกรองรายชื่อ

เมื่อคุณเปิดรายชื่อ คุณจะเห็นรายชื่อที่จัีดเก็บอยู่ใน Nokia Ovi Suite เรียงลำดับตามตัวอักษร รายชื่อแรกในรายการจะแสดงในพื้นที่เนื้อหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเรียงรายชื่อของคุณ โปรดดูที่ การจัดเรียงรายชื่อ

Ovi Nokia Help info การดูและการกรองรายชื่อ หมายเหตุ:

ครั้งต่อไปที่คุณเปิดรายชื่อ รายชื่อที่คุณดูครั้งล่าสุดก่อนการปิดรายชื่อจะปรากฏในพื้นที่เนื้อหา เป็นกรณีเดียวกับเมื่อคุณเปิดระบบข้อความใน Nokia Ovi Suite และกลับคืนสู่รายชื่อ

 

คุณสามารถกำหนดตัวเลือกการซิงค์ ทั้งรายชื่อของอุปกรณ์และใน Nokia Ovi Suite จะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถดูรายชื่อทั้งหมดได้จากสถานที่เดียว สำหรัีบข้อมูลเพิ่มเติมในการซิงโครไนซ์รายชื่อ ดูที่ เกี่ยวกับการซิงโครไนซ์รายชื่อ

Ovi Nokia Help info การดูและการกรองรายชื่อ หมายเหตุ:

เมื่อคุณซิงค์รายชื่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณและ Nokia Ovi Suite รายชื่อจากอุปกรณ์จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Nokia Ovi Suite หากคุณซิงค์รายชื่อของอุปกรณ์อื่นด้วย Nokia Ovi Suite รายชื่อจากอุปกรณ์แรกจะถูกซิงค์ไปยังอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบันด้วย

 

การดูรายชื่อในอุปกรณ์ของคุณ

ในการดูรายชื่อที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก ทั้งหมด ในพื้นที่อุปกรณ์ คุณจะเห็นรายชื่อของอุปกรณ์ปรากฏขึ้น และรายชื่อแรกในรายการที่ปรากฏจะเปิดขึ้น

หากคุณมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งเครื่อง ให้เลือกอุปกรณ์อื่นจากพื้นที่การเลือกอุปกรณ์ และคุณจะเห็นรายชื่อจากอุปกรณ์ที่แสดงรายการ รายชื่อแรกในรายการที่แสดงจะเปิดขึ้น

กรองรายชื่อ

คุณสามารถค้นหาและดูรายการที่ต้องการได้โดยการกรองรายการของรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่รายการ เริ่มต้นให้พิมพ์ชื่อของรายชื่อ (ชื่อหรือนามสกุล) หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลในฟิล์ดใต้พื้นที่รายการ และรายชื่อที่ตรงกับข้อความที่คุณพิมพ์จะปรากฏอยู่ในพื้นที่รายการ ในการล้างฟิลด์การกรองรายชื่อ ให้คลิก ล้าง

การดูและการกรองรายชื่อ