การลบและการคืนค่ารายชื่อ

คุณสามารถลบรายชื่อจากอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ และยังสามารถคืนค่ารายชื่อที่เคยจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้อีกด้วย

 

ในการลบรายชื่อจากอุปกรณ์ของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. ในพื้นที่อุปกรณ์ เลือก ทั้งหมด

 2. ในพื้นที่รายการ ให้เลือกรายชื่อที่คุณต้องการลบอย่างน้อยหนึ่งรายชื่อ ในการเลือกรายชื่อที่อยู่ติดกัน ให้คลิกรายชื่อแรก แล้วกดแป้น SHIFT ค้างไว้ จากนั้นให้คลิกรายชื่อสุดท้าย ในการเลือกรายชื่อที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้คลิกรายชื่อแรก แล้วกดแป้น CTRL ค้างไว้ จากนั้นให้คลิกรายชื่อเพิ่มเติม

  1. เลือก แก้ไข > ลบ

  2. คลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น

  รายชื่อจะถูกลบจากอุปกรณ์และจากกลุ่มรายชื่อที่มีรายชื่อนี้อยู่อย่างถาวร

   

  ในการลบรายชื่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. ในพื้นที่การสำรวจ เลือก ทั้งหมด

  2. ในพื้นที่รายการ ให้เลือกรายชื่อที่คุณต้องการลบอย่างน้อยหนึ่งรายชื่อ ในการเลือกรายชื่อที่อยู่ติดกัน ให้คลิกรายชื่อแรก แล้วกดแป้น SHIFT ค้างไว้ จากนั้นให้คลิกรายชื่อสุดท้าย ในการเลือกรายชื่อที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้คลิกรายชื่อแรก แล้วกดแป้น CTRL ค้างไว้ จากนั้นให้คลิกรายชื่อเพิ่มเติม

  1. คลิกขวาและเลือก ลบ จากเมนูที่ปรากฏ รายชื่อจะถูกลบจากรายการของรายชื่อทั้งหมดและจากกลุ่มรายชื่อที่มีรายชื่อนี้อยู่ จากนั้นจะย้ายไปยัง รายชื่อที่ถูกลบ

  2. ในพื้นที่การสำรวจ เลือก รายชื่อที่ถูกลบ คุณจะเห็นรายการของรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อที่ถูกลบ

  3. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการลบ

  4. คลิกขวาและเลือก ลบ จากเมนูที่ปรากฏ ในการลบรายชื่อทั้งหมดพร้อมกัน ให้คลิกขวาที่ รายชื่อที่ถูกลบ ในพื้นที่การสำรวจ แล้วเลือก ลบรายชื่อที่ถูกลบทั้งหมด จากเมนูที่ปรากฏ

  รายชื่อจะถูกลบจากคอมพิวเตอร์อย่างถาวร

  Ovi Nokia Help tip การลบและการคืนค่ารายชื่อ เคล็ดลับ:

  คุณสามารถลบรายชื่ออย่างถาวรได้โดยการไฮไลต์ที่รายชื่อในพื้นที่รายการ จากนั้นกด Shift+Delete

   

  ในการคืนค่ารายชื่อบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. ในพื้นที่การสำรวจ เลือก รายชื่อที่ถูกลบ คุณจะเห็นรายการของรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อที่ถูกลบ

  2. ในพื้นที่รายการ ให้เลือกรายชื่อที่คุณต้องการคืนค่าอย่างน้อยหนึ่งรายชื่อ ในการเลือกรายชื่อที่อยู่ติดกัน ให้คลิกรายชื่อแรก แล้วกดแป้น SHIFT ค้างไว้ จากนั้นให้คลิกรายชื่อสุดท้าย ในการเลือกรายชื่อที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้คลิกรายชื่อแรก แล้วกดแป้น CTRL ค้างไว้ จากนั้นให้คลิกรายชื่อเพิ่มเติม
   หรือ

   หากคุณต้องการคืนค่ารายชื่อที่ถูกลบทั้งหมด ให้เลือก แก้ไข > คืนค่าทั้งหมด

  3. คลิกขวาแล้วเลือก คืนค่าจากเมนูที่ปรากฏ
   รายชื่อจะถูกย้ายกลับไปยังรายชื่อทั้งหมดที่เคยอยู่ในกลุ่มรายชื่อต่างๆ ก่อนหน้านี้

  Ovi Nokia Help info การลบและการคืนค่ารายชื่อ หมายเหตุ:

  หากคุณลากรายชื่อจาก รายชื่อที่ถูกลบ ไปยังกลุ่มที่ไม่ได้จัดเก็บมาก่อน ข้อมูลของรายชื่อจะถูกลบออกจากกลุ่มอื่นๆ ทั้งหมด ที่เคยจั

  การลบและการคืนค่ารายชื่อ