การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์รายชื่อ

ในการแก้ไขตัวเลือกการซิงค์สำหรับรายชื่อ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ไปที่ เครื่องมือ > ตัวเลือก หรือคลิกขวาที่ภาพของอุปกรณ์ในพื้นที่อุปกรณ์ แล้วเลือก ตัวเลือกสำหรับ [ชื่ออุปกรณ์]

 2. ไปที่แท็บ ซิงค์อุปกรณ์ จากเมนูแบบหล่นลง จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการแก้ไขตัวเลือกการซิงค์ หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เพียงหนึ่งเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ ระบบจะเลือกอุปกรณ์นั้นให้โดยอัตโนมัติ

 3. เลือกรายชื่อที่จะซิงค์

 4. เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อไปที่แท็บรายชื่อและเลือกซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล (ถ้ามี) ที่คุณต้องการใช้ในการซิงค์รายชื่อ หากคุณติดตั้งแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพียงโปรแกรมเดียว ระบบจะใช้โปรแกรมนี้ในการซิงค์ข้อมูลกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ และไม่แสดงตัวเลือกรายชื่อให้เลือก

 1. โปรไฟล์ผู้ใช้และโฟลเดอร์รายชื่อเริ่มต้นของซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลจะถูกเลือกไว้โดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการซิงค์ หากต้องการเปลี่ยนโปรไฟล์หรือโฟลเดอร์เหล่านี้ ให้คลิก เปลี่ยน

ถ้าคุณยังไม่เคยเลือกให้ระบบซิงค์โฟลเดอร์และโปรไฟล์ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลมาก่อน ให้คลิก เลือกโปรไฟล์และโฟลเดอร์เพื่อเลือกในตอนนี้

Ovi Nokia Help tip การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์รายชื่อ เคล็ดลับ:

ถ้าคุณกำลังใช้งาน Microsoft Outlook Express คุณสามารถเลือกโปรไฟล์ผู้ใช้ที่จะให้รวมอยู่ในการซิงค์ได้หลายโปรไฟล์ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกโปรไฟล์และโฟลเดอร์เริ่มต้นได้

 1. เลือกว่าคุณต้องการรับคำเตือนเมื่อรายชื่อบางรายกำลังจะถูกลบในระหว่างการซิงค์หรือไม่ หากคุณไม่ต้องการรับคำเตือน ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกนั้น แล้วเลือกตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับคุณจากตัวเลือกการซิงค์ที่เหลืออยู่สองตัวเลือก ได้แก่

  • ซิงค์และลบรายชื่อ: ซิงค์รายชื่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณและตำแหน่งการซิงค์อื่นๆ และอนุญาตให้ระบบลบรายชื่อที่คุณได้ลบออกจากตำแหน่งการซิงค์อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น คุณได้ลบรายชื่อหนึ่งชื่อออกจากอุปกรณ์ของคุณและลบสองรายชื่อจากซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของคุณ ดังนั้น ในระหว่างการซิงค์ และหากคุณเลือกตัวเลือกนี้ไว้ รายชื่อหนึ่งรายที่คุณลบจากอุปกรณ์ของคุณจะถูกลบออกจากซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของคุณ และ Nokia Ovi Suite ด้วย และเช่นเดียวกัน รายชื่อสองรายที่คุณลบจากซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของคุณก็จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณ และ Nokia Ovi Suite ด้วย

  • ซิงค์โดยไม่ลบรายชื่อ: ซิงค์รายชื่อระหว่างตำแหน่งการซิงค์ต่างๆ แต่ไม่อนุญาตให้ระบบลบรายชื่อออกจากตำแหน่งการซิงค์อื่นๆ ทั้งหมดในที่คุณได้ลบออกจากตำแหน่งการซิงค์อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง

 1. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ และปิดกล่องโต้ตอบ

 

 

การแก้ไขตัวเลือกการซิงค์รายชื่อ